Projektinjohto ja rakennuttaminen

Hankkeesi menestyvät yhteisyössä kanssamme

group of person on stairs

Tarjoamme asiantuntijapalveluita rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Olemme luotettava kumppani, joka auttaa asiakkaitamme varmistamaan onnistuneen hankkeen toteutuksen alusta loppuun. Valitsemalla meidät kumppaniksenne kunnossapitohankkeisiin, saatte osaavan tiimin taaksenne, joka pitää huolen siitä, että hanke etenee suunnitellusti, kustannustehokkaasti ja korkealaatuisesti.

Projektipäällikkö on avainroolissa hankkeen alkumetreiltä lähtien. He toimivat tilaajan asiantuntijoina ja edunvalvojina koko rakennusprojektin ajan. Jo suunnittelu- ja hankesuunnitteluvaiheessa kiinnitämme huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat projektin kustannuksiin, laatuun ja aikatauluun. Projektipäällikkömme huolehtivat siitä, että kaikki nämä tekijät otetaan huomioon ja optimoidaan hankkeen menestyksen varmistamiseksi.

Meillä on pitkä kokemus suurtenkin hankkeiden johtamisesta, ja henkilökuntamme on kokenutta ja ammattitaitoista. Heidän osaamisensa ja sitoutumisensa varmistavat, että kunnossapitohankkeemme etenevät sujuvasti ja tulokset ovat korkealaatuisia.

Oli kyse sitten tarvekartoituksesta, suunnittelusta, toteutuksesta tai takuuajan tehtävistä, voitte luottaa siihen, että projektipäällikkömme hoitavat tehtävänsä tinkimättömällä ammattitaidolla. Meille asiakastyytyväisyys on ensisijaisen tärkeää.

 

Rakennustyön tarkkailija on omistajan asialla

Perustettavassa asunto-osakeyhtiössä ostajien kannattaa valita rakennustyöntarkkailija osakkeenomistajien kokouksessa. Tarkkailija on ammattilainen, joka seuraa rakentamista, käytettyjä materiaaleja ja työtapoja sekä raportoi havainnoista osakkeenomistajille.

Tarkkailija ei ole työmaan valvoja, vaan osakkeenomistajien asialla olevat ammattilaisen silmät työmaalla. Tarkkailijalla on oikeus tutustua työmaan dokumentteihin, kuten urakkasopimukseen, piirustuksiin ja työselosteisiin. Näiden tietojen avulla tarkkailija pystyy seuraamaan, että työt suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Tarkkailija neuvottelee havainnoistaan myös rakentajan kanssa, jotta havainnot saadaan heti rakentajan tietoon ja asiat kirjoitetaan raportteihin oikealla tavalla, eikä esimerkiksi keskeneräisiä työvaiheita kirjata työvirheinä. Tarkkailijasta aiheutuvat kulut kuuluvat asunto-osakeyhtiön kuluihin ja jakautuu osakkaille vastikkeenmaksu perusteiden mukaisesti. Kulut voidaan lisätä osakeyhtiön kuluihin, vaikka niitä ei olisi ollut taloussuunnitelmassa. Tekniset asiantuntijamme antavat mielellään teille tarjouksen rakennustyön tarkkailijan tehtävien suorittamisesta.

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii työ-
turvallisuudesta

Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava osaava turvallisuuskoordinaattori ja huolehdittava siitä, että tällä on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia rakennushankkeesta. Käytännössä rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö ja rakennuttajaa edustaa isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on korjaushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittaminen valtioneuvoston asetuksen mukaisesti (VNa 205/2009).

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäväsisältö

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on varmistua rakennushankkeen työturvallisuustoimenpiteistä ja ohjata niitä.

  • Varmistaa, että rakennushankkeen suunnittelijoilla on toimeksianto työturvallisuuden huomioonottamisesta.
  • Valvoo työturvallisuusasioiden toteutumista työmaakatselmuksilla sekä osallistuu tarvittaessa työmaakokouksiin, turvallisuusselvityksiin ja työmaan toteutussuunnitelmien tarkastamiseen.
  • Valvoo, että työmaatekniikassa otetaan huomioon työturvallisuuden edellyttämät tekniset ratkaisut (muun muassa siirrot, nostot, asennettavuus, turvarakenteiden kiinnitys asennusvaiheessa, putoamissuojaus ja kemikaaliturvallisuus).
  • Valvoo työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden kirjaamista.
  • Valvoo työturvallisuusmittausten (TR-mittaukset) toteutumista ja kirjaamista. 
  • Valvoo työmaakäynneillä henkilötunnisteiden käyttöä.
  • Kehittää turvallisia työtapoja yhdessä urakoitsijan kanssa.
  • Seuraa ja valvoo laadittujen turvallisuusasiakirjojen täytäntöönpanoa.
  • Tiedottaa mahdollisista laiminlyönneistä, puutteista ja vioista rakennuttajalle sekä aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien tasainen laatu ja järjestelmällinen suorittaminen varmistetaan määrämuotoisen tarkastuslomakkeen avulla. Turvallisuuskoordinaattorin katselmuksista laaditaan tarkastusmuistio. Turvallisuuspoikkeamista tiedotetaan urakoitsijalle, työmaajohdolle ja rakennuttajalle.